top of page

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 1. Osobní údaje se rozumí veškeré informace o identifikovatelné nebo identifikovatelné fyzické osobě; Identifikovaná osoba je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenská identita této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; pokud jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným dokladem pro uzavření smlouvy o plnění, bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu či jí ze strany správce plnit.

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovány na základě souhlasu.

 1. Po obnově doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

PROTI.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů je zpracovatel objednávek podílejících se na dodání zboží / služeb / realizace plateb na základě smlouvy,

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizace.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložiště osobních údajů.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávek z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámeni/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámeni/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejňování na svých internetových stránkách a zároveň Vám zasíláte novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytli/a.

bottom of page